ALGEMEEN KADER

1. ALGEMEEN KADER

 

Vanaf 1 mei 2015 gelden de "AssurMiFID-gedragsregels". Ze zijn beschreven in de wet van 30 juli 2013, gericht op het versterken van de bescherming van gebruikers van financiële producten en diensten, de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, en het vaststellen van diverse bepalingen. Het Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 betreffende "de bij wet vastgestelde gedragsregels en de regels inzake de beheersing van belangenconflicten met betrekking tot de verzekeringssector" voorziet met name in de verplichting tot verzekeringstussenpersonen om een effectief beleid inzake belangenconflicten vast te stellen, uit te voeren en operationeel te houden dat schriftelijk moet worden vastgelegd. De wetgeving inzake belangenconflicten vormt een aanvulling op de basis-MiFID-regel. Ons kantoor houdt zich aan deze regel door op een eerlijke, eerlijke en professionele manier te werken ten behoeve van onze klanten. Op basis van het bovenstaande en de bijzonderheden van onze activiteiten heeft ons kantoor een beleid inzake belangenconflicten ontwikkeld, waarvan dit document een samenvatting is, die beschikbaar is op onze kantoorwebsite. De volledige versie is op te vragen bij ons kantoor.

 

2. IDENTIFICATIE VAN CONFLICTEN VAN MOGELIJKE BELANGEN EN ONS BEHEERSBELEID

Belangenconflicten kunnen ontstaan tussen:

- De verzekeringstussenpersoon (natuurlijke of rechtspersoon met inbegrip van een met hem verbonden persoon, zoals met name bestuurders, managers, personen die zeggenschap over de vennootschap uitoefenen, werknemers die betrokken zijn bij het verlenen van bemiddelingsdiensten) in verzekeringen en subagenten - hierna "verbonden personen" en klanten,

- Klanten onderling.

Rekening houdend met de kenmerken van ons kantoor is een kaart opgesteld van mogelijke belangenconflicten. Zowel het beheerbeleid als de concrete uitvoeringsmaatregelen worden opgepakt met betrekking tot de verschillende genoemde soorten potentiële belangenconflicten. Dit zijn de mogelijke belangenconflictgroepen:

- In&Co bvba maakt waarschijnlijk financieel gewin of vermijdt financieel verlies op kosten van de klant;

- In&Co bvba heeft belang bij het resultaat van een verzekeringstussenpersoon die aan de cliënt wordt aangeboden of van een namens hem verrichte transactie die afwijkt van het belang van de cliënt bij dit resultaat;

- In&Co bvba wordt om financiële of andere redenen aangemoedigd om de belangen van een andere klant of een groep klanten te behartigen boven die van de betrokken klant;

- In&Co bvba heeft dezelfde professionele activiteit als de klant;

- In&Co bvba ontvangt van een andere persoon dan de klant een voordeel met betrekking tot de aan de klant aangeboden verzekeringsbemiddelingsdienst in de vorm van geld, goederen of diensten, anders dan de commissie of kosten die normaal gesproken geoefend voor deze dienst;

- Situaties waarin In&Co bvba een direct of indirect belang zou hebben, gelijk aan of groter dan 10% van de stemrechten of van het kapitaal van een verzekeringsmaatschappij.

- Situaties waarin een of meer verzekeringsmaatschappijen een direct of indirect belang hebben van meer dan 10% van de stemrechten of van het kapitaal van de vennootschap van In&Co bvba.

 

3. PROCEDURE OM TE VOLGEN VOOR HET BEHEREN VAN BELANGENCONFLICTEN

Ons kantoor volgt de volgende procedure voor belangenconflicten:

 

4. KLANTINFORMATIE

Wanneer de organisatorische of administratieve regelingen die door ons kantoor zijn getroffen om belangenconflicten te beheersen, niet voldoende zijn om met redelijke zekerheid te garanderen dat het risico van schending van de belangen van de klant wordt vermeden, zal ons kantoor hen hiervan schriftelijk op de hoogte stellen of op een andere duurzame drager, alvorens namens hen op te treden, van de algemene aard en / of de bron van deze belangenconflicten. De uiteindelijke keuze van de follow-up die is voorbehouden aan de situatie die de basis vormt van het betrokken belangenconflict is aan de klant. Als een specifiek belangenconflict niet kan worden opgelost, behoudt ons kantoor zich het recht voor om het verzoek van de betrokken klant te weigeren, met als enig doel zijn belangen te beschermen.

 

5. TOEZICHT OP BELEIDSCONFLICTEN

In overeenstemming met de voorschriften houdt ons kantoor regelmatig een register bij van belangenconflicten die zich voordoen en die een aanzienlijk risico op schade aan de belangen van een of meer klanten met zich meebrengen. Vermelding van belangenconflicten in het register kan leiden tot het bijwerken van de lijst van potentiële belangenconflicten en vice versa. Indien nodig actualiseert / wijzigt ons kantoor zijn beleid inzake belangenconflicten. Personen die met ons kantoor zijn verbonden, moeten interne instructies met betrekking tot het beleid inzake belangenconflicten naleven.