AssurMIFID

De AssurMiFID-gedragsregels

 

Vanaf 1 mei 2015 gelden de "AssurMiFID-gedragsregels". Ze zijn beschreven in de wet van 30 juli 2013, ook wel de Twin Peaks II-wet genoemd, gericht op het versterken van de bescherming van gebruikers van financiële producten en diensten en de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, en het vaststellen van diverse bepalingen .

In deze context van naleving van deze Twin Peaks II-wet en haar koninklijke besluiten, is ons kantoor verplicht om u de volgende informatie te verstrekken:

 

1. Wie zijn wij?

IN&CO BVBA

Brusselstraat 244,

1702 Groot-Bijgarden,

Tel. : 02 395 53 67,

E-mail: contact@incoinsurance.be www.incoinsurance.be

Ondernemingsnummer: 0567.586.986

 

Ons kantoor is geregistreerd onder nummer 0567.586.986 A in de categorie van verzekeringsmakelaars in het register van verzekeringstussenpersonen bijgehouden door de FSMA, wiens hoofdkantoor is gevestigd in de Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel en kan worden geraadpleegd op site www.fsma.be.

 

We staan altijd tot uw beschikking in het Frans/Nederlands/Engels en andere europeese talen.

U kunt met ons kantoor communiceren per post, telefoon, fax, e-mail, watsapp of op uw klantengedeelte op onze website.

Als er een probleem of vraag is, staan wij tot uw beschikking.

Als u een klacht had over onze dienst die we niet samen konden oplossen, kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst Verzekeringen, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan de Meeûsplein 35 te 1000 Brussel - Tel. 02 / 547.58.71 - Fax. 02 / 547.59.75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as.

Conform de wet heeft ons kantoor een belangenconflictenbeleid ontwikkeld. Meer informatie over dit beleid is op aanvraag verkrijgbaar. Het wordt u op een duurzame drager gegeven.

 

2. Ons beleid inzake belangenconflicten

Het Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 betreffende "de bij wet vastgestelde gedragsregels en de regels inzake de beheersing van belangenconflicten met betrekking tot de verzekeringssector" voorziet met name in de verplichting tot verzekeringstussenpersonen om een effectief beleid inzake belangenconflicten vast te stellen, uit te voeren en operationeel te houden dat schriftelijk moet worden vastgelegd.

De wetgeving inzake belangenconflicten vormt een aanvulling op de basis-MiFID-regel. Ons kantoor houdt zich aan deze regel door op een eerlijke, eerlijke en professionele manier te werken ten behoeve van onze klanten.

Op basis van het bovenstaande en de bijzonderheden van onze activiteiten heeft ons kantoor een beleid inzake belangenconflicten ontwikkeld, waarvan deze tekst een samenvatting is, die beschikbaar is op onze kantoorwebsite. De volledige versie is op te vragen bij ons kantoor.

 

A. IDENTIFICATIE VAN CONFLICTEN VAN MOGELIJKE BELANGEN EN ONS BEHEERSBELEID

Belangenconflicten kunnen ontstaan tussen:

De verzekeringstussenpersoon (natuurlijke of rechtspersoon met inbegrip van een met hem verbonden persoon, zoals met name beheerders, managers, personen die zeggenschap over de vennootschap uitoefenen, werknemers die betrokken zijn bij het verlenen van bemiddelingsdiensten in verzekeringen en subagenten - hierna "verbonden personen" en klanten,

Klanten onderling.

 

Rekening houdend met de kenmerken van ons kantoor is een kaart opgesteld van mogelijke belangenconflicten. Zowel het beheerbeleid als de concrete uitvoeringsmaatregelen worden opgepakt met betrekking tot de verschillende genoemde soorten potentiële belangenconflicten.

Dit zijn de mogelijke belangenconflictgroepen:

- IN&CO BVBA maakt waarschijnlijk financieel gewin of vermijdt financieel verlies op kosten van de klant;

- IN&CO BVBA heeft een belang bij het resultaat van een verzekeringstussenpersoon die aan de klant wordt aangeboden of van een namens hem uitgevoerde transactie die verschilt van het belang van de klant bij dit resultaat;

- IN&CO BVBA wordt om financiële of andere redenen aangemoedigd om de belangen van een andere klant of een groep klanten te behartigen boven die van de betrokken klant;

- IN&CO BVBA heeft dezelfde professionele activiteit als de klant;

- IN&CO BVBA ontvangt van een andere persoon dan de klant een voordeel met betrekking tot de aan de klant aangeboden verzekeringstussenpersoon in de vorm van geld, goederen of diensten, anders dan de commissie of kosten die normaal gesproken geoefend voor deze dienst;

- Situaties waarin IN&CO BVBA een direct of indirect belang zou hebben, gelijk aan of groter dan 10% van de stemrechten of het kapitaal van een verzekeringsmaatschappij.

- Situaties waarin een of meer verzekeringsmaatschappijen een direct of indirect belang hebben van meer dan 10% van de stemrechten of van het kapitaal van IN&CO BVBA.

 

B. VOLGENDE PROCEDURE VOOR HET BEHEREN VAN BELANGENCONFLICTEN

Ons kantoor volgt de volgende procedure voor belangenconflicten.

 

C. KLANTINFORMATIE

Wanneer de organisatorische of administratieve regelingen die door ons kantoor zijn getroffen om belangenconflicten te beheersen, niet voldoende zijn om met redelijke zekerheid te garanderen dat het risico van schending van de belangen van de klant wordt vermeden, zal ons kantoor hen hiervan schriftelijk op de hoogte stellen of op een andere duurzame drager, alvorens namens hen op te treden, van de algemene aard en / of de bron van deze belangenconflicten. De uiteindelijke keuze van de follow-up die is voorbehouden aan de situatie die de basis vormt van het betrokken belangenconflict is aan de klant.

 

Als een specifiek belangenconflict niet kan worden opgelost, behoudt ons kantoor zich het recht voor om het verzoek van de betrokken klant te weigeren, met als enig doel zijn belangen te beschermen.

 

D. TOEZICHT OP BELANGENCONFLICTEN

In overeenstemming met de voorschriften houdt ons kantoor regelmatig een register bij van belangenconflicten die zich voordoen en die een aanzienlijk risico op schade aan de belangen van een of meer klanten met zich meebrengen. Vermelding van belangenconflicten in het register kan leiden tot het bijwerken van de lijst van potentiële belangenconflicten en vice versa.

Indien nodig actualiseert / wijzigt ons kantoor zijn beleid inzake belangenconflicten.

 

Personen die met ons kantoor zijn verbonden, moeten interne instructies met betrekking tot het beleid inzake belangenconflicten naleven.

 

3. Onze beloning

 

Voor geleverde verzekeringsbemiddelingsdiensten wordt ons kantoor vergoed in de vorm van provisies, die onderdeel uitmaken van de premie die u als opdrachtgever betaalt.

Ons kantoor kan ook een vergoeding ontvangen voor de verzekeringsportefeuille van een specifieke verzekeringsmaatschappij of voor de taken die namens ons worden uitgevoerd door ons kantoor. Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor.

We kunnen ook een vergoeding ontvangen voor onze verzekeringsbemiddelingsdiensten die door u als klant worden betaald.

Ons kantoor heeft conform de wetgeving een beloningsbeleid ontwikkeld. Meer informatie over dit beleid is op aanvraag verkrijgbaar. Het wordt u op een duurzame drager gegeven.

 

4. De producten en diensten die ons kantoor aan haar klanten aanbiedt.

Ons kantoor biedt verzekeringsbemiddelingsdiensten. Deze diensten bestaan uit het adviseren over verzekeringscontracten, het voorstellen en presenteren van verzekeringscontracten met het oog op het sluiten daarvan, en het beheren van deze contracten.

 

Ons kantoor is actief in de volgende verzekeringsbranches:

- Ongevallen

- Ziekte

- Landvoertuigen, andere dan spoorvoertuigen

- Carrosserieën voor schepen, meren en rivieren

- Vervoerde goederen, inclusief goederen, bagage en alle andere goederen

- Vuur en natuurlijke elementen

- Andere materiële schade

- BA (zelfverzekerde) zelfrijdende landvoertuigen

- BA (burgerlijke aansprakelijkheid) maritieme, meer- en riviervoertuigen

- BA (burgerlijke aansprakelijkheid) luchtvaart

- Algemeen BA (burgerlijke aansprakelijkheid)

- Krediet

- Waarborgsom

- Diverse geldelijke verliezen

- Rechtsbescherming

- Bijstand

- Levensverzekeringen niet gekoppeld aan beleggingsfondsen met uitzondering van huwelijks- en geboorteverzekeringen

- Huwelijks- en geboorteverzekering niet gekoppeld aan beleggingsfondsen

- Levensverzekeringen, huwelijks- en geboorteverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen

- Kapitalisatieactiviteiten

- Operaties afhankelijk van de levensduur van een mens, zoals gedefinieerd of voorzien in de sociale-verzekeringswetgeving, wanneer ze worden uitgevoerd of beheerd in overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat door verzekeringsmaatschappijen en op eigen risico .

Op de pagina "bibliotheek" van onze site vindt u alle documenten met betrekking tot de verzekeringscontracten die ons kantoor aanbiedt, evenals de relatieve voorwaarden en dekkingen van de verzekeringsmaatschappij.