Wettelijke vermeldingen

Hoofdkantoor

 

IN&CO BVBA is een besloten vennootschap, geregistreerd onder nummer BE 0567586986, met maatschappelijke zetel te B-1702 Groot-Bijgarden, Brusselstraat 244, en met zetel te Brusselstraat 368, B-1702 Groot-Bijgarden.

 

Telefoon: +32 (0) 2395 53 67

Internet: www.incoinsurance.be

 

Toezichthoudende autoriteit

Ons kantoor is geregistreerd onder nummer 0567586986 in de categorie van verzekeringsmakelaars in het register van verzekeringstussenpersonen dat wordt bijgehouden door de FSMA met hoofdkantoor in de Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel en die kan worden geraadpleegd op de website www. fsma.be

 

Beveiliging en vertrouwelijkheid

De beveiliging van de informatie die u aan ons doorgeeft is essentieel voor ons.

 

IN&CO BVBA verbindt zich ertoe uw gegevens vertrouwelijk te behandelen, in overeenstemming met nationale en internationale bepalingen, waaronder onder meer de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. .

 

De persoonsgegevens die u ons verstrekt via brieven, e-mails of de website zijn opgenomen in de bestanden van IN&CO BVBA. Uw informatie wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden buiten IN&CO BVBA.

 

Diensten en informatie op de website

Deze website is eigendom van IN&CO BVBA. Het vertegenwoordigt de verschillende diensten die het bedrijf aan zijn klanten biedt. Dit wordt regelmatig op de best mogelijke manier bijgewerkt. IN&CO BVBA kan niet te allen tijde de diepgaande nauwkeurigheid van de door de website verstrekte informatie garanderen. Deze informatie kan namelijk op elk moment tijdens updates worden gewijzigd.

 

Beveiliging

IN&CO BVBA doet er alles aan om zijn website zo goed mogelijk te beschermen tegen aanvallen van virussen en hackers. Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen kan IN&CO BVBA niet garanderen dat haar pagina's te allen tijde vrij zijn van virussen. Daarom adviseren wij u om antivirussoftware correct te gebruiken en dit op elke website.

 

Intellectueel eigendom

De inhoud van de website, het ontwerp, de mascottes, de afbeeldingen, de codes, de merken en de logo's zijn eigendom van IN&CO BVBA, haar dienstverleners, haar medewerkers, haar klanten of leveranciers. Alle bezoekers moeten dit intellectuele eigendomsrecht respecteren. Het is daarom verboden om iets "terug te nemen" zonder uitdrukkelijk verzoek aan IN&CO BVBA.

 

Aansprakelijkheid

Behalve in het geval van een opzettelijke handeling of een ernstige fout, kan IN&CO BVBA niet verantwoordelijk worden gehouden:

- Elke technische moeilijkheid die de bezoeker die deze site bezoekt, kan tegenkomen.

- Ongeautoriseerde toegang door een derde partij of door een onbekende persoon die de inhoud, code of computerrandapparatuur die is gekoppeld aan IN&CO BVBA of de daaruit voortvloeiende schade wijzigt.

 

Wet en jurisdictie

De informatie, diensten en producten die op deze website worden verspreid, evenals hun publicatie, worden beheerst door het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Brusse zijn bevoegd om geschillen met betrekking tot deze website, de op deze website vermelde informatie en het gebruik ervan door de bezoeker te beslechten.

 

VERKOOPCONTRACTEN OP AFSTAND, Financiële diensten

Voor financiële diensten die op afstand worden gesloten, gelden soortgelijke consumentenbeschermingsmaatregelen als die gelden voor "traditionele" overeenkomsten op afstand, namelijk informatieverplichtingen en een wettelijk herroepingsrecht. Deze beschermingsmaatregelen zijn aangepast om rekening te houden met het onderwerp van deze contracten, namelijk financiële diensten.

 

Het is verplicht om precontractuele informatie te hebben over:

- verzekeringsmaatschappij;

- financiële dienst;

- overeenkomst op afstand;

- rechtsmiddelen (buitengerechtelijke rechtsmiddelen).

 

WAT IS HET REMOTE CONTRACT?

Dit is het geheel van rechten en verplichtingen tussen u en IN&CO BVBA met betrekking tot het abonnement via internet van een verzekeringscontract.

Het begrip "financiële diensten" moet in ruime zin worden opgevat: het heeft met name betrekking op (art. I.8, 18 ° CDE)

- bankdiensten,

- verzekering,

- kredietverlening,

- individuele pensioenen,

- investeringen en

- betalingen.

 

Voordat u aan een aanbieding wordt gebonden, moet u ook duidelijk worden geïnformeerd over de mogelijkheid om al dan niet een herroepingsrecht te hebben.

 

Wachttijd

(Bedrijven - art. VI.47 tot 53 CDE // Liberale beroepen - art. XIV.29 tot 35 CDE // art. 57, §5 Verzekeringsrecht)

Voor elke overeenkomst op afstand, behalve in bijzondere situaties, heeft de consument een herroepingsrecht. De verzekeringsmaatschappij heeft hetzelfde recht.

In Boeken VI en XIV is bepaald dat de consument die een overeenkomst op afstand heeft ondertekend, een herroepingsrecht heeft.

 

Boeken VI en XIV CDE bieden met name:

- een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen;

- een formulier dat kan worden gebruikt om gemakkelijk in te trekken;

- de mogelijkheid van intrekking wanneer de uitvoering van een dienstencontract tijdens de herroepingstermijn is begonnen;

- de vergoedingsvoorwaarden;

- de voorwaarden en eventuele kosten van het terugzenden van de goederen;

- situaties waarin het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend;

...

 

De op afstand gesloten verzekeringsovereenkomst, bedoeld om de consument te beschermen, heeft een herroepingstermijn die varieert naar gelang van de aard van de gesloten overeenkomst.

 

Wanneer begint de herroepingstermijn?

De herroepingstermijn begint:

- Voor verkoopovereenkomsten vanaf de dag na de dag waarop de consument of de door de consument aangewezen derde de goederen fysiek in bezit krijgt, behalve in bijzondere gevallen zoals bedoeld in Boeken VI en XIV van het Wetboek van economisch recht.

- In het geval van meerdere goederen of goederen die bestaan uit kavels die deel uitmaken van een enkele bestelling maar afzonderlijk worden geleverd, vanaf de dag na ontvangst van het laatste goed of laatste kavel.

- Bij regelmatige levering van goederen voor een bepaalde tijd, vanaf de dag na ontvangst van het eerste goed.

- Voor servicecontracten vanaf de dag na de dag van het sluiten van het contract. De verzekeringsovereenkomst wordt gesloten wanneer de verzekeringsmaatschappij de aanvaarding van de verzekeringnemer ontvangt.

 

Hoe kunt u zich terugtrekken?

De consument stelt het bedrijf of de persoon die een vrij beroep uitoefent, vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen in kennis van zijn besluit om de overeenkomst te herroepen, door hem te sturen:

- een herroepingsformulier, waarvan een model beschikbaar is op onze site. U kunt het document downloaden via de volgende link: INTREKFORMULIER.

- ofwel een verklaring waarin duidelijk de wil tot opzegging van de overeenkomst wordt vermeld.

 

De kennisgeving van het herroepingsrecht moet schriftelijk worden gedaan of op een duurzame drager die voor de ontvanger beschikbaar is.

- De opzegging door de verzekeringnemer gaat in op het moment van de melding.

- De opzegging die van de verzekeringsmaatschappij komt, gaat pas acht dagen na de kennisgeving in.

 

De contracten waarvoor het herroepingsrecht geldt, kunnen niet voor het einde van de 14 dagen in werking treden zonder de toestemming van de abonnee, daarom wordt het contract geacht van kracht te worden na het verstrijken van de periode van 14 dagen, tenzij de abonnee anders heeft verzocht.

 

De deadline wordt gerespecteerd als de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht is verzonden vóór het verstrijken van de deadline.

 

Financiële diensten op afstand

Voorbeelden: elke dienst met betrekking tot bankieren, krediet, verzekeringen, betalingen en investeringen, met behulp van een techniek voor communicatie op afstand.

 

Uitzonderingen: onder andere:

- Financiële diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de leverancier geen invloed heeft, die zich waarschijnlijk zullen voordoen tijdens de herroepingstermijn.

- Overeenkomsten die door beide partijen op verzoek van de consument volledig worden uitgevoerd voordat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

- Hypotheekleningen.

 

Annuleringsperiode:

- 14 kalenderdagen,

- 30 dagen voor levensverzekeringen en individuele pensioenen.

 

Opmerkingen: In geval van herroeping kan van de consument alleen worden verlangd dat hij / zij betaalt voor de daadwerkelijk door de leverancier geleverde dienst.

 

ANDERE VERZEKERINGSCONTRACTEN DAN LEVENSVERZEKERING

Geen bescherming op Europees niveau maar op Belgisch niveau: Herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de ontvangst door de verzekeraar van de verzekering voor elke verzekeringsovereenkomst met een duur van meer dan 30 dagen en op voorwaarde dat de consument heeft een door de verzekeraar opgestelde polis ondertekend.